18. června 2008
Michal Jiřička MVDr.

Kyseliny ve veterinární homeopatii
Pokud si stejně jako Siddhártha ve stejnojmenném románu H. Hesse sedneme k řece a budeme u ní sedět den, dva dny, několik dní, budeme neustále vnímat pohyb vody v korytě řeky, zvuk který vydává plynoucí voda, mihotavé odlesky okolní krajiny v zrcadélkách vln, tak dříve nebo později vše okolo zmizí – krajina, ptáci, den, hvězdy. Zůstane jen řeka, pohyb řeky, zvuk řeky. Potom zmizí i samotná voda, zůstane pohyb a zvuk. Energie vody začne splývat s naší energií, pomocí soustředěného pozorování se staneme řekou.

Absolutní poznání nastává ve chvíli ztotožnění poznávajícího, procesu poznávání a poznávaného. Mohli bychom to nazvat stejným nedostižným ideálem, jako je pro někoho similimum. Ale kdo zažil léčebnou reakci po podání dobře vybraného homeopatického léku, kdo je v kontaktu s pacientem, který si čas od času vezme kuličku léku a opět začne nacházet ve svém životě smysl, svobodu, lásku; znovu se dostane do kontaktu se svojí rolí v tomto životě, zažije se plně v sobě; ten ví, že similimum není mýtus. Co tedy absolutní poznání? Koneckonců co je vlastně mýtus?

Květoslav Minařík hovoří o poznání takto:“Poznání může být správné jen za předpokladu, že je založeno na postřezích člověka naprosto nezaujatého. Není-li této podmínky, je poznání zkresleno předsudky, jež člověk má ve vztahu k pozorované věci. Je-li nezaujatost naprostá, aniž je člověk stržen nezájmem, který jí provází, vzniká poznání nadsmyslové. Zejména když člověk fixuje pozornost na sebe sama, na své tělo jako oporu pro mysl. V takovém případě mysl netěká, stává se pevnou, jakýmsi stanovištěm, vůči němuž je všechno v pohybu s výjimkou pozorovacího principu. Původ poznání je nutno hledat v odrazu zevních jevů ve vědomí, které přijme analyzující charakter. Ale je nutno připomenout – podstata poznávání je tak jemná, že je zkresluje a tím ovšem i znehodnocuje každé přesvědčení“.

Zakladatel homeopatie Samuel Hahnemann použil výraz „pozorovatel nezatížený předsudky“ a přiřadil slovesa zná, vnímá, vidí, pozoruje. Jakoby se slovy fyzika a filosofa 20. století Davida Bohma oba dívali na stejné akvárium, ale každý z jiné strany. Je to tak, když se člověk dívá skrze stěny akvária a vidí rybu, která plave zleva doprava, pak osoba, která se ve stejném čase dívá skrze stěnu položenou v pravém úhlu k předchozí, sleduje rybu, která plave směrem k ní. Tyto dva obrazy jsou rozdílné, přesto pevně spojené a pohyby ryby sledované z každého úhlu korelují. Tyto obrazy jsou různými reflexemi neboli ploškami stejné jedné multidimenzionální reality – ryby plovoucí v akváriu. Bohm postuluje tzv. implicitní uspořádání neboli vyšší úroveň reality, která dá smysl oběma pohledům. Možná složitě řečeno, ale poté co si představíme nebo namalujeme v půdorysu místnost, uprostřed ní akvárium a když nebudeme troškaři, tak u každé stěny akvária jednoho pozorovatele, tak najednou je vše jasné. Ale to už jsme v té jiné realitě, v jiném pohledu. Chudáci zaujatí pozorovatelé se mohou do krve hádat jakým směrem se vlastně ta ryba pohybuje. Můžeme se jim smát, jenže…

Myslím, že se nemýlím, když řeknu, že jedním z hlavních trendů současné moderní homeopatie už nějakou dobu je práce se skupinami nebo rodinami. Různí pozorovatelé akvária ze svých pohledů popisují rybu a její pohyb; v něčem se shodnou více, v něčem méně. Jak už jsem jednou psal – poslední slovo mají naši pacienti, naštěstí alespoň pro většinu z nás. Než se dostaneme ke zvířecím pacientům, tak se chci stručně dotknout různých konceptů homeopatických léků z kyselin. Protože nerad používám cizí slova, aniž znám jejich český protějšek nebo alespoň odpovídající význam, podíval jsem se do Slovníku cizích slov a nalezl jsem k svému překvapení následující hesla:
• Koncepce – pojetí, chápání, způsob nazírání, plán, myšlenková osnova
• Koncept – první zpracování, náčrtek, předběžný plán
• Konceptualismus – scholastický směr, podle kterého nemají obecné pojmy samostatnou realitu, ani nejsou pouhými jmény nebo slovy, ale jsou obsaženy jako formy ve věcech, jež jsou stvořeny podle idejí boží mysli, v lidském rozumu pak existují jako výsledek abstrakce, tj. pojmy, koncepty.


Koncepty obecných témat, vlastností, afinit a symboliky homeopatických léků z kyselin:

A) Pohled chemie na zdroj našich léků:

Tzv. normální vodík, H2 , dvouatomový vodík (dva atomy vodíku spojeny do molekuly H-H) je bezbarvý plyn bez chuti a bez zápachu, chová se skoro jako ideální plyn – řídí se skoro přesně určitou vypočítanou rovnicí. Chemicky je molekulový vodík za obyčejné teploty málo aktivní. Za tepla se slučuje s četnými prvky, především nekovy. S kyslíkem se slučuje za vzniku vody. V okamžiku kdy se uvolňuje ze svých sloučenin (vodík ve stavu zrodu, vystupuje v tu chvíli v prvním okamžiku jako atomový H-) je neobyčejně reaktivní.

Pro svou velkou afinitu ke kyslíku se vodík velmi dobře hodí k tomu, aby kyslík odnímal jiným látkám; je tedy silným redukčním prostředkem. Kysličníky mnoha těžkých kovů se zahříváním v proudu vodíku převádějí na kovy.

Kyseliny se rozdělují na kyslíkaté a bezkyslíkaté. Bezkyslíkaté kyseliny jsou sloučeniny vodíku s nekovy, vznikají rozpouštěním některých plynných sloučenin vodíku v vodě, výchozí sloučenina a příslušná kyselina mají stejný vzorec např. HCl je chlorovodík nebo kyselina chlorovodíková. Kyslíkaté kyseliny jsou většinou tříprvkové sloučeniny, vodík je vázán k centrálnímu atomu kyselinotvorného prvku přes kyslík. Kyselinotvorný prvek, od jehož oxidu je kyselina odvozena, je nazýván centrálním atomem.

Všechny kyseliny jsou menší či větší žíraviny.


B) Co vyplavalo na povrch během zpracovávání tématu na víkendové studijní homeopatické skupině:

Jednovazný vodík touží po jednotě, po sjednocení, má pocity osamocení, samoty, nepochopení. Je v něm obsažena určitá absolutnost - vše nebo nic.

V kyselinách je obrovská vytrvalost, boj, snažení, úsilí směřované k nasycení v určité oblasti.
Nenasytnost, nenasycenost, nenasytitelnost – pacient má averzi k nadměrné zodpovědnosti v určité oblasti, nemá zde nikdy dost, nemá zde záklopku.

Naše tělo je překyselené, přibližně 75% objemu jídla je kyselinotvorná nebo přímo kyselá.
Sžíravost a žíravost, vlezlost, náročnost a nárokování si; destrukce, destruktivita, ničí sebe a své okolí. Vyčerpanost.

Fyzické projevy, afinity: vředy, močové cesty, žaludek.


C) Pohled Lenky Stellové (Arnika 1/2000) :

Pro mě základními charakteristikami kyselin (dle Jana Scholtena) jsou aktivita, uspěchanost, živost, svěžest, extrovertnost, agrese, boj, touha po sjednocení, izolace, apatie.
Patologický obraz kyselin se vytváří po mentálním, emocionálním nebo fyzickém zranění.Osoba, která prožije nějaké trauma, se dostane do stádia hyperaktivity – začne své zranění kompenzovat tím, že bude v určité oblasti svého života přehnaně aktivní. Rozvoj patologického obrazu kyselin – po zranění je velmi aktivní, vyčerpává se, nadměrně spaluje energii, je velmi uspěchaný. Nemusí mít žádné těžkosti, je pouze hyperaktivní, podnikavý a optimistický, je to snadno komunikující extrovert, působí dojmem svěžesti.

Všechno chce mít tak, „jak to má být“ a tento postoj často vede k tomu, že v jeho životě je to přesně naopak. Hyperaktivitu provází určitá agresivita. Prosazuje svoji vůli proti každému odporu, až už vůbec nemůže. Má pocit, že za své cíle musí bojovat. Za agresivitou kyselin se skrývá silná touha splynout s každým a se vším. Tento aspekt je kyselinám přiřazen díky přítomnosti vodíku v jejich složení. Kyseliny mají podobné téma jako vodík (touha po univerzální jednotě, polarita izolace, pocity odloučenosti), ale u každé z nich se to projevuje v jiné oblasti, podle toho, které prvky a jim odpovídající principy zahrnují.

Z fyziologického hlediska vyčerpání doprovází acidobazická nerovnováha, vzniká metabolická acidóza. Ta je způsobena nadměrnou produkcí kyselých metabolitů, které nejsou dostatečně rychle vylučovány. Všechny metabolické procesy probíhají stále rychleji a rychleji, organismus není schopen udržet stabilitu vnitřního prostředí. „Kyselost“ zraňujícího prožitku se tedy časem, s rozvojem obrazu léku, projeví i ve fyzických symptomech.


D) Situační náhled Rajana Sankarana:

Hlavním tématem kyselin je struggle/effort (zápas, boj, snaha, úsilí, usilovné snažení, útrapa, strastiplné úsilí/úsilí, snaha, námaha, vypětí sil, obtíž, výkon, namáhání) následované kolapsem – námaha a vyčerpání. Struggle/effort je neustálý, konstantní. Veškerý tento výkon a úsilí je zaměřeno určitým směrem, do určité oblasti žití. Současně je kyselina tak vyčerpaná, přetažená v této oblasti, v daném směru, že sebemenší překážka zde může znamenat selhání, kolaps. Bytost kyseliny ale cítí tuto neschopnost nebo selhání jako selhání ve všech svých schopnostech, v celé bytosti. Její mysl a tělo jsou bez energie, vysáty. Konkrétní nasměrování tohoto struggle/effort záleží na typu kyseliny, na její zainteresovanosti. Můžeme říci, že kyselina určitého prvku reprezentuje neustálý struggle/effort v situaci tohoto prvku, oblasti jeho tématu, v tématu jeho existence.

Témata struggle/effort a kolapsu jsou zřetelně vyjádřeny určitými společnými vlastnostmi všech kyselin: spěch, chvat, nedočkavost, nenasycenost, píle, pracovitost, pocity že jejich snažení jsou neúspěšná, strach ze selhání a na druhé straně únava, vyčerpání, znavení, vysílení, vyčerpanost, lenost, lhostejnost, netečnost.


E) Jan Scholten a jeho tématický přístup:

Vyčerpanost, slabost, nedostatečnost:

Z fyziologického hlediska únavu předchází acidobazická nerovnováha, pokles pH krve. Kyselost je zapříčiněna tvorbou kyseliny mléčné a oxidu uhličitého pod vlivem nedostatku kyslíku v tkáních a malého vylučování oxidu uhličitého. Okysličování probíhá tak rychle, že systém nestačí udržet homeostázu.

Stejně jako v namáhaném a zatíženém organismu probíhá dnes vše zrychleně a ve stupňujícím se tempu v prostředí, okolní prostředí je také vyčerpané a vyčerpávané, následně se zvyšuje kyselost

Jakýkoliv stav, jakýkoliv lék, jakákoliv bytost může za určitých okolností přejít do stavu slabosti a vyčerpanosti

Aktivita, uspěchanost:
Co je před vyčerpáním? Nadměrná aktivita, nedostatek odpočinku.
Kyseliny chtějí dělat nadmíru, moc. Vyčerpávají se, nadměrně využívají svou energii.
Nemusí mít ještě žádné problémy, je jsou tzv. hyperaktivní

Živost, svěžest, extrovertnost:
Vytváří okolo sebe pole energie, živosti, jiskření, svěžesti. Aktivita, podnikavost, optimismus. Extroverti, lehce a otevřeně komunikují. Velké sexuální touhy. Sklon k perfekcionismu. Vše mít přesně tak „jak to má být“. Tento silný postoj může vést k přesnému opaku.

Agrese, boj:
Hyperaktivitu doprovází určitá agrese, minimálně je to tak vnímáno okolím. Prosazování vlastní vůle, staví se vůči každému odporu, nesmíří se s tím co není v souladu s nimi, s jejich vůlí.
Touha po jednotě, sjednocení:
Za agresivitou kyselin se skrývá jedna velmi silná touha – splynout s každým, se vším. Je to velmi zřetelné u vodíku – touha po univerzální jednotě, která by zrušila všechny hranice (proving Sherr 1992).

Izolace, apatie:
Vodík a tak i kyseliny mají v sobě i opak předchozího pocitu – hluboký pocit izolace, odloučenosti od blízkých lidí, přátel. Pro samostatné prvky je charakteristické téma „vše nebo nic“. Pocit absolutního spojení, sjednocení s celým vesmírem a současně pocit úplné izolace. Kyseliny v sobě díky vodíku nesou podobné téma, projevuje se ve specifické oblasti – podle prvku tvořícího kyselinu.

Těžkosti:
Pálivé a hryzavé bolesti, úrazy a vyvrtnutí; výtoky vodnaté, pálivé, kyselé, s příměsí krve; průjmy; cystitidy; kůže – vředy, fistuly; sliznice afty


A jak jsem slíbil, poslední slovo mají pacienti:

J. T. Kent: pacienti Benzoicum acidum trpí více či méně nepravidelnou činností ledvin
Kastrovaný kocour, sedmiletý, ve dvou letech epizoda zánětu močových cest, neustále seděl na záchodě a nutil, moč odcházela po kapkách, přeléčeno antibiotiky, spasmolytiky. Ve čtyřech letech stáří se problém opakoval, byly zjištěny struvity v moči, opět přeléčen antibiotiky a doporučena dieta. V šesti letech se problémy opět vrátily se zhoršenou mírou, močil krev, byla doporučena do budoucna operace – plastika močových cest, nasazena dietní strava a antibiotika. V sedmi letech přišli na homeopatii těsně po atace akutního stavu, která přešla po podání míchaného homeopatického léku (polykompozita) na problematiku močových cest. Močení se znormalizovalo, ale moč je zásaditá, má opět struvity a zvýšenou hladinu fosfátů v moči.
Má rád teplo, spí omotaný okolo stoupaček, spí v posteli s majitelkou. Doma jsou ještě tři další kočky, on je z nich nejodvážnější, nejzvědavější, nejvíc se snaží dostat ven z bytu (panelák 3. patro), jednou vypadl z okna, nic se mu nestalo. Jediný vítá pani po návratu domu.
Je to nalezený kocour venku, pod autem, byl hodně zubožený, hubený – nalezen ve stáří asi 3 měsíců. Rád pani cucá kůži různě na těle, jakoby sál mlíko.
Přítulný, nebojácný, komunikuje, odvážný, zvědavý.
Vodu pije nejraději z květináčů od kytek, jí trávu z květináče, nezvrací.
Dostává antistruvitovou dietu, takže musí jíst odděleně, bez problémů přijímá odvar přesličky.
Struvit je fosforečnan hořečnatoamoný (H3N-Mg-PO).

Analýza:

Chtěl velice výrazně pozornost i ode mě, mňoukal, chtěl hladit, chovat, neustále se na mě neodbytně dobýval, rozmazlené zvíře, zvyklé dostat vše o co si řekne. Opakované močové problémy.
Repertorizace:
Bladder, urging, ineffectual – močový měchýř, nucení, neúčinné
Urine, alkaline – moč, alkalická (benz-ac)
Urine, sediment, renal calculi – moč, sediment, ledvinné kameny (benz-ac)
Urine, sediment, sand – moč, sediment, písek (benz-ac)
Urine, sediment, phosphates – moč, sediment, fosfáty (benz-ac)
Urine, bloody – moč, krvavá (benz-ac)
Vzhledem k analýze a mému pocitu z jeho nárokování si pozornosti jsem se zaměřil na kyseliny
Předpis:
BENZOICUM-ACIDUM 30 C , dávka homeopatika jednou týdně po dobu měsíce (tj. čtyři dávky), doporučena dieta, připraveno pro případ zhoršení polykompozitní homeopatikum a další homeopatika zaměřená na tuto problematiku.
Kontrola:
Po měsíci kontrola telefonická, stav normalizován – včetně laboratorních výsledků, doporučeno podávání jednou měsíčně, kontrola za půl roku. Jen se ozvali, že je vše v pořádku, už mě nekontaktovali.

W. Boericke: Nitricum acidum trpí na krvácení ze střeva, hojné, světlé; průjem s hlenem, páchnoucí
Angorský kocour, kastrovaný, 12 let, občas mívá na výkalech jasně červenou krev, někdy kapičku krve u konečníku, občas mívá výkaly pokryté průhledným hlenem. Podle slov majitelky je to takový kočičí moula, válí se doma (majitelé mají statek, kočky se volně pohybují venku/vevnitř), vyžaduje neodbytně mazlení a hlazení, vyžaduje krmit z ruky. Z misky s ostatními kočkami žere jen trochu. Je choulostivý na nachlazení, často mu teče vodnatá,čirá rýma. Čas od času mívá zánět ucha, to se mu pak tvoří tmavý výtok, který odporně smrdí.
Analýza:
Jedinec vyžadující, nárokující péči, kontakt; nechá se nakrmit
Repertorizace:
Použil jsem rubriky, tak jak mi majitelka popisovala problémy, nejvíce ji trápila a děsila krev z konečníku.
Rectum, hemorrhage from anus, stool, during (Konečník, krvácení, stolice, během)
Stool, mucous, covered with mucus (Stolice, hlen, pokrytá hlenem)
Nose, discharge, watery (Nos, výtok, vodnatý)
Ear, discharges, fetid (Ucho, výměšky, páchnoucí)
Ear, discharges, brownisch (Ucho, výměšky, hnědavé)
Předpis:
NITRICUM ACIDUM LM I 14 dní jednou denně dávka
Kontrola:
Muž majitelky byl sedlák, když jsem u nich asi za půl roku ošetřoval krávy, dozvěděl jsem se, že krev ve stolici už nebyla, povahově se nezměnil

Alternace (střídání) protichůdných symptomů

Přibližně roční kočka, nejprve problémy se zácpou, následně úporný průjem, po týdnu průjmu dostali u veterináře antibiotika a dietní doporučení, po týdnu podávání antibiotik došlo ke zlepšení bolestivosti, průjem ale trval ve stejné míře. Stolice byla vodnatá, řídká, světle hnědá, kočka víc spala, jinak byla v pořádku, bez křečí a bolestí, chuť do života a do žrádla obnovená. Prostě z ní stolice vytékala.
Analýza:
střídání průjmu a zácpy, průjem „bezbolestivý, nijak zvlášť zničující“ Boericke
Předpis:
PHOSPHORICUM ACIDUM 5 CH třikrát denně dávka (1-4 kličky) po dobu tří dnů, následně dle četnosti stolice.

Kontrola:
Po týdnu se stolice znormalizovala.H. C. Allen: Phosphoricum acidum má nebolestivý, nezničující a vodnatý průjem
Přibližně roční perský kocour, dobře konstitučně stavěný, ale celkově má menší rámec, váží 2,7 kg, s ostatními zvířaty v chovu se snáší dobře (celkem pět dalších koček), nemá z ničeho a nikoho strach. Celkově je to družný a mazlivý kocour. Od doby co přišel (předtím majitelka neví) má řidší trus. Vyšetřením byli zjištěny Giardie. Přibližně do půl roku byl u chovatelky, majitelka má podezření, že byl jednostranně a ne moc dobře krmen, což mohlo mít vliv na jeho menší tělesný rámec. Koupila ho proto, že se jí hodí barevně do chovu, částečně váhala kvůli jeho malému vzrůstu. Stolice je řidší, vpíjí se do písku, není to vysloveně vodnatá stolice. Zbarvení tmavšího okru. Od začátku co přišel, si nevšímal tolik zvířat jako krmení, pokud bylo něco v misce, tak tam stál předníma nohama a snažil se jíst. Stálá řidší stolice se neprojevovala na celkovém stavu – hubnutí, míň energie.
Protože to byla telefonická a mailová konzultace, než se pani za mnou vypraví, tak jsem měl omezené množství informací.

Analýza:
průjem „bezbolestivý, nijak zvlášť zničující"

Repertorizace:
Generals, dwarfishness (generálie, zakrslost)
Rectum, diarrhea, chronic (konečník, průjem, chronický)

Předpis:
PHOSPHORICUM ACIDUM 9 CH dávka jednou denně po dobu do vybrání poslaného množství homeopatika (cca na 14-21 dní), potom se ozvat. Došlo ke stabilizaci stolice, domluvili jsme se na jednotýdenním podávání homeopatika po dobu 1-2 měsíců a pak na případné kontrole. Kocoura jsem osobně nikdy neviděl, stav se bez jakýchkoliv dalších léků dostal do normy.

Rajan Sankaran: stav Fluoricum acidum je popisován termínem „Živost“

Fena dobrmana, černě zbarvená, narozená 28.3.2001 (vstupní vyšetření 15.9.2005)
Majitelka přišla s problémem autoimunitního zánětu v kloubu pravého kolene, dále fena trpí problematikou falešné březosti (hodně fen dobrmanů má tento problém). Již dostávala homeopatika na doporučení jiného veterinárního homeopata (gelsemium, calcarea phosphorica – zlepšily se blíže nepopsané stavy závratí, slabosti zadních končetin až padání).
19.10. 2004 připuštěná, 25.10.2004 absolvovala mistrovství dobrmanů.
K výrazné změně stavu došlo v období březosti - začala víc kulhat; stav se ještě zhoršil po porodu. V nejhorších chvílích se ani nemohla zvednout na zadní nohy.

Majitelka si zpětně uvědomila, že kulhání je dlouhodobá záležitost. Vždy něco s pravou nohou bylo, epizoda výraznějšího kulhání proběhla tak jednou za tři měsíce, v té chvíli byl problém zvýrazněný díky pohybu hlavy směrem dolů při chůzi. Vždy pravou zadní končetinu odhazovala při pohybu stranou, hlavně při pohybu po kruhu. Stav se zhoršuje delší chůzí a nekontrolovaným pohybem po lese.

Měla málo štěňat, pravděpodobně vliv psa (otce) - po připuštění u něj zjistili rakovinu prostaty. Nosila tři štěňata, jedno vypudila v průběhu březosti mrtvé. Porod začal v termínu 22.12.2004, nedokázala porodit sama, nakonec byl proveden císařský řez. Jedno ze štěňat zemřelo, takže zůstalo na živu jediné štěně, pes. Fena byla psychicky připravená na víc štěňat, hledala další potomky.

V ordinaci jí paní neustále podávala míček, fena míček nervózně překusovala, pouštěla, opět chytala.

Kulhání nejprve řešili s obvodním veterinárním lékařem – rentgen bez nálezu, začali aplikovat injekce Bonharenu (kyselina hyauluronová), po 3-4 měsících se kulhání prohloubilo..
Následovalo odborné vyšetření veterinárním ortopedem, rentgen (nález výrůstků na obratlích v oblasti krční a bederní páteře; srůsty v oblasti obratlů hrudní páteře), odběr kloubního moku a následovala diagnóza autoimunitní arthróza. Začala brát prednison (kortikoidy), došlo ke zlepšení stavu na koleni (zmírnění bolestivosti, zlepšení chůze), ale celkově fena slovy majitelky „zhadrovatěla“ a začala tloustnout.

Od mládí to byl pracovní pes s větší zátěží, dobře osvalená, sportovní konstituce.
Březost, kojení a následná léčba prednisonem způsobily přibírání na váze a současně ubývání svalové hmoty, jakoby celé tělo povolilo.
S onemocněním omezili výcvik až jej úplně zastavili, majitelka vnímala, že práce feně chybí jak fyzicky, tak psychicky.

Na psy není vysloveně agresivní, ale ježí se na ně, vrčí – jak na feny, tak na psy.
Leží a neustále kouše míček.
Krmení – příšerně žravá, jediné co odmítne je zelenina, hlavně rajče. „Sežere i osolené prkno“. Když byla malá, nedokázala se pořádně najíst – neměla čas jíst, pořád řešila co se kde děje, odbíhala od krmení.

Celkově je velice vitální, živá, nemá ráda horko, lépe snáší zimu.
Neustále kouše míček, až neuroticky.
Když má dostatek pohybu a práce, tak je to doma nejklidnější pes; spí velice hluboce, nelze jí vzbudit.

Je velmi citlivá a vnímavá na hlas majitelky, na všechny tóny, zabarvení hlasu a nálady. Na cvičení je tvrdá, je víc jak pes; při nácviku obrany nechtěla pouštět rukáv figuranta, začali používat ostnatý obojek při výcviku, ten jí ale ještě víc excitoval.

V tu chvíli je divoká, rozrušená, dělá chyby ve výcviku, nevnímá okolí, „zatmí se jí“. Není to agresivní chování, ale kořistnický pud – rukáv figuranta je můj.
Dychtivá do všeho, do každé práce, do každé aktivity
Její máma byla agresivní, od 3. narozeného štěněte se snažila štěňata zakousnout, mohli jí štěňata přikládat jen pod dozorem a musela mít košík. Po několika dnech fena štěňata přijala.
Naše fena jakoby nemá pud sebezáchovy, nedává na sebe pozor: v 6 měsících skočila z 3-4 metrového kamenného tarasu; v bezhlavém běhu lesem narazila košíkem do stromu.
Je ráda v kontaktu s majitelkou, nechce se ale mazlit, chovat, stačí jí být v kontaktu.
Další psi ve smečce – dva dobrmani feny, labrador fena, 3x yorkshire teriér (dvě feny), jeden pes belgického ovčáka. Nikdo ze smečky si na ní nedovolí, nedochází ke střetům, ale ona si chrání pro sebe paní a své krmení – vrčí, až startuje na psy s vrčením.
Strachy, lekavost – vítr, plachta ve větru,když jde proti ní člověk s divokými, rozevlátými pohyby.
Vše prožívá se vzrušením, dobrmani jsou obecně jako „papiňák“, je nutné vypouštět přetlak, nejlépe cvičením, zaměstnáním. Když je ale vyběhaná, vybitá, tak doma leží a tvrdě spí, nelze jí ani vzbudit.

Hárání pravidelné, po šesti měsících, trpí na falešnou březost s tvorbou mléka. Poslední hárání bylo koncem května 2005 po vysazení prednisonu (předchozí říjen 2004 s připuštěním a březostí).

Analýza:

Žhavá jak láva, papiňák, vzrušení a dychtivost do každé práce a činnosti X nelze jí vzbudit, spí hluboce
Vzrušená, nervy na pochodu, dychtivá, tvrdá (nevnímá nic okolo sebe ani sebe); ostnatý obojek jí ještě více excitoval
Afinity – pravé zadní koleno (autoimunitní zánět); páteř – exostózy, srůsty; falešná březost – tvorba mléka (většina dobrmanů).
Averze – horko
Je individualita, samorost, bez většího kontaktu s lidmi, psi – samota.
Dychtivost – kyselina, řada práce, iod, neklid hmyzu, pavouci, Rhus toxicodendron, Muriaticum acidum, Phosphoricum acidum, Coffea, Thea.
Kyseliny, hmyz/pavouci, klouby – formicum acidum

Repertorizace:

Mind, desires, exercises (Mysl, touha, po cvičení)
Mind, restlessnes, move, must constantly (Mysl, neklid, pohyb, musí být neustále v)
Extremities, inflammation, joints (končetiny, zánět, klouby)
Extremities, inflammation, knee (končetiny, zánět, koleno)
Sleep, waking, difficult (spánek, probuzení, obtížné)
Generals, exostosis (generálie, výrůstky)

Předpis 16.9.2005:
FORMICUM ACIDUM 30 C, jednou týdně dávka (1-4 globule) po dobu 6 týdnů

Souhrn kontrol:
Po podání se vždy psychicky zlepšila, následně zhoršila, psychický stav velmi rozkolísaný. Ve chvílích zlepšení po dávce homeopatika je zklidněná, nevrčí na psy, je velmi v klidu. Stav psychického zlepšení vydrží 2-3 dny. Celkově se jakoby dostává mentálně do štěněčího věku, jakoby ztrácí jistoty, to vše vystoupilo v průběhu podávání formicum acidum: štěněčí, mazlivá, infantilní, rozhozená, jako bychom jí ubrali na dospělosti, snížila se jí dominance.
Problém s nohou zůstává spíš stejný, možná mírně zlepšený – po odpočinku musí kloub rozhýbat, rozchodit.
Po ukončení podávání (šest dávek) nastalo výrazné zhoršení na fyzické úrovni, na psychické úrovni zmizely vlny zlepšení a zhoršení. Bolest bylo nutno zmírnit podáváním analgetik.
V ordinaci je nervózní, v napětí, stále hra s míčkem
Nervozita se projevuje vždy v cizím prostředí; kňučí, kňourá, naříká, píská, kouše míček – jakoby takto snižovala vnitřní napětí.Opravdu klidná je jen doma, když je vylítaná, tak spí tak tvrdě, že jí nelze vzbudit, je to jak bezvědomí.
Je trémista, vše jí vzrušuje. „Co se bude dít?“ ; „Už se to bude dít?“

Analýza:

Formicum acidum mělo částečně potlačující vliv; rozhodl jsem se držet kyselin z důvodu schody obecných charakteristik s obecnými rysy případu a protože kyselina mravenčí na ní měla tak velký vliv.
Zhoršení v průběhu březosti, v době porodu
Exostózy, artróza, pravé koleno
Horko zhoršuje, je žhavá jak láva; bolesti žhavé, pálivé, intenzívní
Destrukce, snížený pud sebezáchovy
Zlepšení a touha po aktivitě, práci, schopná se úplně zničit
Vzrušení, těkavost
Přidaná rubrika:
Sleep, deep (str. 1392; spánek, hluboký)

Předpis 13.12.2005:
FLUORICUM ACIDUM 9 CH 1x denně do vybrání zaslaných globulí
Souhrn kontrol:
Po dobrání homeopatika se zlepšil stav na pravé zadní noze a začala naopak kulhat na levou zadní nohu. Infantilnost zmizela a zůstala hravost. Celkově je dobře pohyblivá, bez problémů běhá.

Předpis 20.1.2006:
FLUORICUM ACIDUM 30 C dávka (1-4 globule) 1x týdně po dobu do výraznější změny
Souhrn kontrol:
Po podání druhé dávky se projevilo výrazné zlepšování pohyblivosti – dokáže se déle pohybovat bez problémů, poté co leží, vstane bez problémů. Celkově je velice přátelská, ne dětinská. Do podávání fluoricum acidum 30 C měla stále vyšší tělesnou váhu navozenou předchozím podáváním kortikoidů, teď začala hubnout a současně se zpevňovat, vypadá velice dobře, začíná to být zase moje stará fena. Snížili jsem četnost podávání na jednou za 14 dní až jednou za měsíc. Někdy v té době proběhlo hárání bez vlivu na celkový stav. Bohužel při dalším hárání po půlroce se majitelka rozhodla jí připustit. Po připuštění došlo k výraznému zhoršení na fyzické úrovni, následovala ranná odúmrť plodů přibližně v měsíci stáří. Na podání dávky fluoricum acidum 30 C zareagovala počátečním zlepšením a opět návratem zpět do zhoršení.

Předpis 17.8.2006:
FLUORICUM ACIDUM 30 C plussing ( homeopatikum v roztoku, jednou denně 1/2 čajové lžičky po dobu 10-14 dní) navodilo výraznější zlepšení, ale konečnou stabilizaci přineslo až
FLURICUM ACIDUM 200 C při jednorázovém podání 13.10.2006. Při svolení o publikaci v lednu 2007 majitelka potvrdila přetrvávající stav zlepšení, dvoustou potenci zatím nebylo potřeba opakovat.

Müller Péter: „Čím víc rozšíříte okruh svého vědomí, tím víc toho pochopíte z tohoto zázraku v nekonečném prostoru a věčném čase. A nikdy se nesmíte domnívat, že to, co se dostalo do vašeho zorného pole, je už konečná pravda. Není. Pravda je vždy ještě dál. Dál za hranicí tmy, která nám ovšem připadá temná jenom proto, že tam náš zrak nedohlédne. Kdo se uzavře mezi bariéry svého „světového názoru“, protože je pohodlný a obává se o svou jistotu nebo třeba jenom proto, že se bojí nepoznaného, neobstojí. Neboť cesta duše je věčný růst.“

MVDr. Michal Jiřička
michal.jiricka@seznam.cz


Literatura:
Allen H. C., Klíčové symptomy homeopatické materie mediky, Alternativa 1996
Boericke William, Homepatická materia medica, Alternativa 1995
Hahnemann Samuel, Organon racionální léčby, Alternativa 1993
Hesse Hermann, Siddhártha, Argo 2003
Kent James Tyler, Homeopatická materia medica, Alternativa 1993
Klimeš Lumír, Slovník cizích slov, SPN Praha 1998
Minařík Květoslav, Malý mystický slovník naučný, Canopus Praha 1992
Müller Péter, Had a kříž, Santal 2005
Sankaran Rajan, Materia medica – Duše homeopatických léků, Alternativa 2000
Scholten Jan, Homeopatia a minerály, Modrý Peter 1996
Schroyens Frederik, Synthesis – Edition 5.2, Homeopathic Book Publishers London 1993
Stellová Lenka, Arnika I/2000, Elfa 2000
Zarfaty Joseph, Homeopatie a hledání významu, Homeopathic Links 3/2002 (česká verze), Pražská vydavatelská společnost 2002

zdroj: Článek uveřejněný v Homeopatických listech 1-2/2007, které vydává Česká lékařská homeopatická společnost, www.homeopatie-lekarska.cz

zobrazit všechny články tohoto autora