31. ledna 2007
Michal Jiřička MVDr.

Kůzlata a příchuť hořkých mandlí
Slyš naši pokornou modlitbu,
Bože,
za naše přátele zvířata,
zvláště za zvířata, která trpí;
za všechna, která jsou lovena
nebo se ztratila,
nebo se zatoulala,
nebo jsou vystrašena,
či hladová;
za všechna, která musí být zabita.
Vyprošujeme pro ně všechnu Tvou milost a soucit pro ty,
kdo s nimi přijdou do styku,
prosíme o soucitné srdce
a citlivé ruce
a laskavá slova.
Učiň z nás samých skutečné přátele zvířat,
abychom tak rozdávali požehnání těch,
kdo jsou milosrdní.
Albert Schweitzer

Při homeopatické léčbě lidí a domácích zvířat (psi, kočky, papoušci, morčata atd.) se snažíme najít homeopatický lék, který svou charakteristikou, svým obrazem zahrnujícím fyzické, mentální a emoční charakteristiky odpovídá vlastnostem léčené bytosti. Patologický obraz, diagnóza stanovená konvenční medicínou je jen jeden ze znaků, jeden z kamínků, z kterých homeopat tvoří svou mozaiku představy o nemocném.

Při léčbě hospodářských zvířat(skot, kozy, ovce, prasata) homeopat postupuje jakoby ze dvou stran. Jednak je zde snaha o individuální řešení dané zdravotní problematiky, současně přistupuje pohled na celé stádo jakoby to byla jedna bytost a my se snažíme posílit ji v určité oblasti. V případě akutních mastitid u dojnic, kdy jsou určitým způsobem silně vyjádřené příznaky zánětu mléčné žlázy, vystupuje do popředí individuální přístup. Většinou se použije jeden (nebo postupně více léků) ze skupiny asi dvaceti homeopatik, které mají ve svém celkovém obraze zahrnutou problematiku onemocnění mléčné žlázy. Tyto léky se liší prudkostí nástupu příznaků, modalitami, případně charakteristikou chování. Postupně jsou ze stáda vykypovány dojnice, které častěji onemocní mastitidou nebo se u nich vyskytuje jiný problém - retence sekundin, tichá říje, opakovaná inseminace. To vše homeopat postupně zahrnuje do anamnézy a snaží se najít pro tyto problematické (možná lépe říci citlivější jedince) individuální lék, který zapůsobí jak léčebně tak preventivně. Preventivní přístup je zpočátku více zaměřen na celé stádo, spočívá v podávání nosod, polykompozitních léků s určitou klinickou indikací nebo isoterapeutika (zde ze zánětlivě změněného mléka). Po určité době by se oba tyto přístupy měly propojit, protože individuální přístup umožní vytipovat skupinu léků charakteristických pro danou zdravotní problematiku ve stádě (později pro celkový stav stáda) a ty pak mohou být podávány ve směsi celému stádu. Pak se nemusí preventivně podávat polykompozitum obecné, zaměřené na určitý konkrétní problém, ale podává se několik léků nebo v ideálním případě jeden lék, zachycující momentální stav stáda. V případě nosody se může vycházet z bakteriologického vyšetření a podle něj volit lék (např. Staphylococcinum, Streptococcinum), v případě podávání isoterapeutika se může po určité době udělat nový lék, a tím zachytit aktuální situaci ve stádě, může se udělat směsný vzorek několika dojnic, označených jako podezřelé např. podle výsledků NK testu (rychlé zjištění kvality dojeného mléka). A opět se vracíme k individualizaci, přestože se jedná o stádo zvířat, vycházíme opět z dané situace, z toho co k nám přichází, z možností chovatele a volíme co nejednodušší a nejefektivnější přístup. Neléčíme nemoc stáda, ale nemocné stádo. Snažíme se chápat, že nemoc není nic visícího ve vzduchu, že je to jeden ze znaků či příznaků vypovídajících o celkovém stavu, v kterém se daná bytost nebo skupina bytostí nachází. Onemocnění, které vyžaduje naši akutní intervenci je vždy jen a pouze onou špičkou ledovce, čnějící nad hladinou. Současně je nutné hledat chyby v oblasti výživy, zoohygieny, celkové péče o zvíře. Homeopatie nás někdy může přivést k řešení situace nehomeopatickým způsobem, jak se to stalo mě v následujícím případě:

Jedná se o stádo koz (osm koz v různém věku, kůzlata, dva kozlové), celoročně jsou chované venku, na pastvě nebo ve výběhu u stodoly, kde mají možnost se schovat při nepříznivém počasí. Na jaře roku 2000 začaly problémy s kůzlaty - úmrtí slabších, ale i silných kůzlat několik dní až týdnů po porodu. Nebyly žádné problémy s porodem, kůzlata začala najednou hrbit záda, zatáhla ocas pod břicho. Tento stav trval několik dní a poté je majitelé našli mrtvá nebo umírající. Veterinární lékař celému stádu dal přípravek proti parazitům a vyslovil podezření na akutní žaludeční problém, blíže nedokázal nic říci. Toto podezření potvrdila následně provedená pitva jednoho uhynulého kůzlete - překyselení žaludku, akutní zánět žaludku, pravděpodobný důvod dietní chyba tj. příjem šrotu nebo mouky v kombinaci s mlékem. Majitelé tuto možnost vyloučili, navíc problémy měly i 3-5 denní kůzlata. Z 12 narozených kůzlat přežily pouze dvě. Stav umírajících kůzlat byl vždy shodný - leželi, slabě pomekávaly, ztuhnutý krk byl zvrácený dozadu (opistotonus), měla tak slabé nohy, že na nich nemohla stát. Obdobný obraz má tzv. dyspepsie telat (Dyspepsia neonatorum) - funkční porucha procesů trávení v žaludku a ve střevě. Vyskytuje se jako syndrom u telat v prvních dnech po porodu, při nízké úrovni ošetřovatelské péče, v nepříznivých podmínkách ustájení, při působení chladu, průvanu a vlhkosti. Je charakterizována dysfunkcí motorickou, sekreční, trávicí i absorpční, jejichž důsledkem mohou být onemocnění celého trávicího traktu i organismu (tolik skripta Nemoci telat, 1988). Dohodl jsem se s majiteli na určitých opatřeních ohledně ustájení a péče o kůzlata, zvažovali jsme nedostatek Selenu a vitaminu E, který mohl také napomoci tomuto stavu. Nedokázal jsem tento stav hlouběji zachytit, takže jsem doporučil preventivní podávání těchto homeopatik: Calcarea phosphorica, Vitaminum E, Selenium metallicum, jak březím kozám, tak kůzlatům po narození. Na jaře 2001 úhyny pokračovaly, stav se ovšem prohloubil, kůzlata začala umírat v ranějším věku. Slabší kůzlata se po porodu ani nepostavila, nepila, měla křeče od narození, spala, velice málo se hýbala, zemřela během pár dní. Silnější kůzlata byla po narození bez příznaků nemoci, chodila, trkala do lidí i předmětů, jeden až dva dny byla v pořádku , pak začala být najednou nahrbená, stála jako ztuhlá a druhý den je našli zkroucená a mrtvá.Mimo to majitelé neshledali nic mimořádného, žádný průjem, žádné naříkání, navíc letos nebyla v době rození kůzlat zima ani vlhko. Protože nás vše stále vedlo k podezření na akutní problém v oblasti trávicího traktu, začali jsme společně hledat možné příčiny. Pastviny, z kterých současně byla sklizeň sena, sloužily do roku 1992 jako pole, potom zarostly, protože nebyly obdělávány, současní majitelé je užívají dva roky. Pravděpodobně se zkrmováním sena z těchto luk objevily problémy s kůzlaty. Zjistili jsme, že na těchto loukách roste větší množství vratiče, třezalky a celíku kanadského, přičemž první dvě byliny mají větší či menší vztah k trávicímu traktu. Současně jsem se snažil pracovat jako homeopat, uvažoval jsem jak se zachytit - akutní, velice akutní stav, rychlý přechod ze zdraví do smrti, u mláďat, zdánlivě zdravých a silných. Musí to být něco razantního. To byly moje úvahy, prohledal jsem Syntesis (Edition 5.2), Homeopatické syntetické repertorium (Murphy, Alternativa 1999) a nakonec mě pomohl český překlad části mě neznámého repertoria, vlastně pouze vybrané rubriky týkající se těhotenství, porodu, novorozenců, atd. Strana 23 tohoto překladu - Kojenci, generálie, umírající děti: AMYG-AM. Jediný lék, vůbec nic mi neříkal. Přes Homeopatickou materii medicu (Boericke, Alternativa 1995) a Lotus Materia Medica (Murphy, First Edition, 1995) jsem se dostal ke skupině léků z čeledi Rosaceae (růžovité): Laurocerasus - bobkovišeň lékařská (laur. - zkratka synthesis), Amygdalus communis (amyg.), podle Murphyho shodné s Amygdalus amara aqua (voda z hořké mandle), případně s Amygdalus amara (hořká mandle), další lék je Amygdalus persica (peach tree - broskev). Těmito léky prochází akutní stav, ohrožení života. V Boerickovi ve vztazích u Laurocerasus mě zaujal Hydrocyanic acid, současně jsem si uvědomil větu v Lotus MM : „ kyanovodík vzniká působením vody na amygdaliny“. Amygdalin je heteroglykosid obsažený v některých semenech, zejména v hořkých mandlích. Takže jsem se rozhodl podávat kůzlatům preventivně homeopatikum Amygdalus amara a v případě, že nastane přesto akutní stav, tak na střídačku Hydrocyanic acid a Laurocerasus. Kruh se uzavřel, když si majitelé uvědomili, že dávají několik dní před porodem kozám lněné semínko pro lepší průběh porodu a dávali ho i loni. V Herbáři léčivých rostlin (J.Janča, J. A. Zentrich) jsem se dočetl - při konzumaci syrového lněného semene existuje teoretická možnost otravy kyanovodíkem. A další kůzlata již nezemřela.

Při práci s hospodářskými zvířaty si současně musím uvědomovat, že z určitého úhlu pohledu je neschopnost (či spíše neochota zabřeznout) nebo sklon k zánětům mléčné žlázy vlastně obrana vyčerpaného a unaveného organizmu, který říká už dost, už nemohu. Zde nepomůže žádná léčebná metoda, zde se spíše musíme zamyslet sami nad sebou a svým přístupem ke zvířeti. Uvědomit si, že to je opravdu živá bytost, která vnímá bolest, lásku, teplo, slunce, a ne pouze výrobní prostředek, který je nevyhovující, když každý rok nevydá tele a sumu mléka (případně určitý počet selat, vajec, masa atd.) Na závěr bych chtěl naposled citovat:“ Avšak tele, pocházející od krávy, kterou budete překrmovat, a tím jí nutit k nadměrné produkci mléka, takové tele je vskutku slabší než telata, která pocházejí od krav méně drezúrovaných na mléko. Můžete to vidět u první, druhé, třetí, čtvrté generace. Toto mléčné drezúrování v chovu existuje teprve krátce; jedno ale vím velice dobře: Jestliže to tak bude pokračovat, jestliže má kráva dát přes třicet litrů mléka za den, jestliže ji bude člověk dál takto trápit, tak se vůbec celý chov krav za nějakou dobu absolutně zlikviduje. To se vůbec nedá takto dělat.“ Z přednášky pro dělníky na stavbě Goetheana z 5.12.1923, citováno z knihy Rudolfa Steinera O podstatě včel.
http://jhony-foto.blogspot.com/2006_05_14_jhony-foto_archive.html

zdroj: foto (c) Jhony

zobrazit všechny články tohoto autora